GRATIS VERZENDING BIJ BESTELLING BOVEN €75

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de verkoper

Les Filles d'Elle
Grootstraat 189
3570 Alken, België
(Dit is enkel een retouradres, geen bezoekadres)

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BTW nummer: BE0823.488.923
IBAN: BE12 0018 9423 4992

Artikel 2. Algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Les Filles d'Elle. Deze voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de webshop.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

2.3 Les Filles d'Elle behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Les Filles d'Elle erkend. Les Filles d'Elle garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 Alle goederen worden geleverd aan het adres wat je hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Les Filles d'Elle is niet verantwoordelijk voor fouten die door de klant zijn gemaakt tijdens het ingeven van het leveringsadres.

3.3 Als een artikel op voorraad is, wordt het artikel geleverd binnen 2 tot 4 werkdagen. Deze levertijden zijn slechts een indicatie en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
Als een artikel niet op voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant hier niet mee akkoord is, kan hij de bestelling annuleren. Het geannuleerde product wordt terugbetaald door Les Filles d'Elle.

3.4 Indien we niet tijdig kunnen leveren, verwittigen we je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij je niet verwittigen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.

3.5 Wij storten het bedrag van het product uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug op de rekening waarmee betaald is.

3.6 Indien onze items tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenstemmen met de items die in je bestelling vermeld staan, moet je dit zo snel mogelijk (binnen 3 dagen na ontvangst) aan ons melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. De retourkosten zijn in deze situatie voor onze rekening.

3.7 We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

Artikel 5. Betaling

5.1 Les Filles d'Elle kan enkel betalingen aanvaarden via de betaalmodules op onze website.

5.2 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen, worden de transactiegegevens met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 De consument heeft de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

6.2 Het retourneren van de bestelling is op kosten van de consument. Hiervoor moet de klant het retourformulier downloaden, invullen en bij de retour voegen. 

6.3 Binnen 14 kalenderdagen nadat Les Filles d'Elle je bestelling teruggekregen heeft, zal de volledige aankoopprijs teruggestort worden op hetzelfde rekeningnummer waarmee je betaald hebt tijdens het plaatsen van je bestelling.

6.4 Les Filles d'Elle mag wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Indien de retour niet aan de retourvoorwaarden voldoet, is Les Filles d'Elle niet verplicht het aankoopbedrag terug te storten.

6.5 Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht,  verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Het originele etiket dient bevestigd te blijven aan het artikel.

6.6 De klant kan zijn retour verzenden via de post of een koerier.

Artikel 7. Gegevensbeheer

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Les Filles d'Elle, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Les Filles d'Elle houdt zich aan de wet persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.

7.2 Les Filles d'Elle respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 8. Garantie

8.1 Les Filles d'Elle garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

8.2 De garantietermijn van Les Filles d'Elle komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Les Filles d'Elle is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Les Filles d'Elle) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Les Filles d'Elle. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Les Filles d'Elle schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Les Filles d'Elle gegrond worden bevonden, zal Les Filles d'Elle naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Les Filles d'Elle en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Les Filles d'Elle) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Les Filles d'Elle gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Les Filles d'Elle voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Les Filles d'Elle is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
Deze garantie geldt niet indien:

  1. zolang de afnemer jegens Les Filles d'Elle in gebreke is;

  2. de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

  3. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Les Filles d'Elle en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

  4. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9. Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Les Filles d'Elle zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Les Filles d'Elle slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van Les Filles d'Elle gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

9.4 Les Filles d'Elle kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

9.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Onze webshop, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

10.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Les Filles d'Elle.

10.3 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de webshop van Les Filles d'Elle gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Les Filles d'Elle is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Les Filles d'Elle behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Les Filles d'Elle gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Les Filles d'Elle bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Les Filles d'Elle aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Les Filles d'Elle zolang de afnemer de vorderingen van Les Filles d'Elle uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Les Filles d'Elle wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 

12.2 De door Les Filles d'Elle geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Les Filles d'Elle of een door Les Filles d'Elle aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Les Filles d'Elle haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Les Filles d'Elle zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Les Filles d'Elle.

Artikel 13. Klachtenregeling en geschillen

13.1 Les Filles d'Elle streeft er naar om al haar klanten 100% tevreden te stellen.  Als je toch klachten zou hebben over producten of diensten, kan je ons contacteren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

13.2 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.